Regulamin

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia usług przez radcę prawnego Konrada Krasuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Krasuski Kancelaria Radcy Prawnego (zwanego dalej „Usługodawcą”) z siedzibą we Wrocławiu (50-233) przy ul. Krętej 10/U1, REGON: 022462290, NIP: 9241757850 za pośrednictwem serwisu www.k-legal.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

2.1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu:
- udziela porad prawnych (dalej jako „Porada Prawna Online”),
- świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania wzorców umownych w postaci regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów promocji, regulaminów konkursów i innych,
- świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do celów rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO,
- świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania dokumentacji dla sklepów i serwisów internetowych określającej sposób ochrony prywatności użytkowników tych serwisów tj. polityk prywatności oraz polityk cookies,
- świadczy usługi prawne w zakresie monitorowania zgodności zapisów regulaminów ze zmieniającymi się przepisami prawa i pojawiającymi się klauzulami abuzywnymi,
2.2. Usługa Porady Prawnej Online polega na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej krótkiej informacji prawnej odnośnie przedstawionego przez usługobiorcę zagadnienia.
2.3. Usługa polegająca na sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do celów rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO polega na sporządzeniu dokumentacji określonej w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926) umożliwiającej rejestrację zbiorów danych osobowych.
2.4. Usługa w zakresie monitorowania zapisów regulaminu slepu internetowego lub serwisu polega na przesyłaniu do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez kolejne 12 miesięcy za pośrednictwem poczty elektronicznej propozycji zmian danego regulaminu spowodowanych zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub dodaniem nowych klauzul abuzywnych do rejestru klauzul niedozwolonych.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Usługa w zakresie udzielania Porad Prawnych Online kierowana jest do konsumentów oraz przedsiębiorców. Pozostałe usługi serwisu kierowane są wyłącznie do przedsiębiorców.
3.2. Aktualne ceny świadczonych usług określone są przy ich opisach. O cenie Porady Prawnej Online korzystający z serwisu jest każdorazowo informowany po udzieleniu informacji umożliwiających wycenę usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.3. Cena Porady Prawnej Online jest cenną brutto (z VAT). Ceny pozostałych usług są cenami netto (bez VAT).
3.4. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.5. Złożenie oferty przez Usługobiorcę, przyjęcie oferty przez Usługodawcę oraz dostawa usługi dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego w serwisie. Wszelkie uzgodnienia oraz wymiany informacji w celu wykonania usługi dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub formularza kontaktowego.
3.6. Do korzystania z usług Usługodawcy niezbędne jest posiadanie podłączonego do Internetu komputera z procesorem min. 200MHz, pamięcią 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów z przeglądarką stron internetowych (IE, Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
3.7. Termin wykonania konkretnej usługi określa opis usługi opublikowany w serwisie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługi w zakresie udzielania Porad Prawnych Online wykonywane były w terminie 24 godzin, jakkolwiek nie powinny być one wykonane później niż w terminie 72 godzin. Do terminu wykonania usługi nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wykonania usługi rozpoczyna bieg od chwili zaksięgowania pełnej opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Termin wykonania usługi okreslony w opisie usługi nie dotyczy usługi rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO.
3.8. Usługobiorca jest zobowiązany współdziałać z Usługodawcą i udzielać mu wszytskich niezbędnych informacji w sposób i w terminie pozwalającym na wykonanie usługi zgodnie z pkt 3.7. W przypadku braku współdziałania Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niedotrzymaniem ww. terminów.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

4.1. Cenniki i inne informacje opublikowane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
4.2. Usługobiorca składając zamówienie składa ofertę zlecenia wykonania usługi.
4.3. Z chwilą przyjęcia oferty przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia odpowiednio umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Umowa o udzielenie Porady Prawnej Online zawarta jest z chwilą zaksięgowania opłaty na rachunku Usługodawcy.
4.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Prawa autorskie

5.1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do usług stanowiących jednocześnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
5.2. Usługodawca oświadcza, że utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych praw autorskich osób trzecich.
5.3. Usługodawca, z chwilą wysłania usług określonych w ust. 2 pkt. 2.1. tiret 2, 3, 4 do Usługobiorcy udziela mu licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z utworu w celu określenia zasad świadczonych przez niego usług lub dokonywanej sprzedaży ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod jednym adresem internetowym.
5.4. Usługobiorcy zabrania się dalszego sublicencjonowania utworu na inne osoby.
5.5. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z utworu na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3.
5.6. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za 10 letnim wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje dotyczące przez niego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu k-legal.pl przesłane na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adres siedziby Usługodawcy.
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane nie później jednak niż 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających jej złożenie, pod rygorem negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko lub pełną firmę Usługobiorcy,
- adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy,
- adres e-mail Usługobiorcy,
- opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,
- termin powstania ww. okoliczności.
6.4. Usługodawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w rzeczonym terminie uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku lub w związku z zawarciem Umowy z Usługodawcą rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do umowy zawartej z konsumentem.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.3. Regulamin obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2014 r.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII 

Polityka prywatności

Strona naszej kancelarii prawnej korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznaj się ze sposobem korzystania z plików cookies, a także ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych. Czy pozwolisz nam korzystać z plików cookies? Zapoznaj się z naszą