Blog

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08

Ostatnie wpisy na blogu kancelarii prawnej

 • Rezygnacja ostatniego członka zarządu
  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r., wprowadzająca wiele uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym uregulowała sporną dotychczas kwestię, komu ostatni członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć rezygnację. Dotychczas na gruncie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt: III CZP 89/15, przyjmowano, że…
  Written on piątek, 01 marzec 2019 22:12 in Blog Read 2113 times
 • Czym jest mobbing?
  Prowadzę obecnie spór, którego przedmiotem jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, powstałą na skutek stosowania wobec pracownika mobbingu. Zmobilizowało mnie to do opublikowania kolejnego, choć krótkiego i bez zagłębiania się w konkretne szczegóły,  artykułu w kancelaryjnym blogu. Tym razem trochę o mobbingu. Pojęcie mobbingu, zdefiniowane w art. 94(3) Kodeksu pracy,…
  Written on wtorek, 06 październik 2015 21:44 in Blog Read 26236 times
 • Obowiązek odbioru dzieła
  Klient kancelarii prawnej skierował do naszego radcy prawnego pytanie, czy jest zobowiązany do odbioru dostarczonego przez swojego kontrahenta dzieła, a jeżeli tak, to w jakim terminie dzieło powinien odebrać. Przedłożona przez klienta umowa nie zobowiązywała go w żaden sposób do odbioru dzieła, a tym bardziej nie wskazywała terminu, w którym…
  Written on piątek, 24 kwiecień 2015 13:56 in Blog Read 5923 times
 • Regulamin sklepu po nowemu
  Wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w dotychczasowych regulaminach sklepów internetowych. Ze względu na stosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy przepisów dotychczasowych, sklepy internetowe powinny stosować dwa regulaminy, w zależności od…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Read 13249 times
 • Nowe prawo konsumenckie
  W dniu 30 maja 2014 r. Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), której celem jest uporządkowanie dotychczasowej regulacji praw konsumenta, a także implementowanie unijnych dyrektyw regulujących zagadnienia obrotu konsumenckiego. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Read 3973 times
 • Wykonawca nie może uzależnić wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez inwestora
  Dosyć często w praktyce strony umowy o roboty budowlane zastrzegają, że wypłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy nastąpi po wypłacie wynagrodzenia wykonawcy przez inwestora. Zastrzeżenie takie, zgodnie jednoznaczną z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.07.2007 r. (sygn. aktI Aca 817/06), należy uznać za nieważne. Teza powołanego wyroku stanowi bowiem,…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Read 29083 times
 • Kara umowna za zwłokę a kara z tytułu odstąpienia od umowy
  Kara umowna pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jest to powszechnie stosowany w obrocie prawnym środek dyscyplinujący dłużnika. Jednocześnie stanowi ona dogodną dla wierzyciela forma naprawienia szkody, który zostaje w ten sposób zwolniony z obowiązku wykazania jej wysokości. W obrocie prawnym kara umowna zastrzegana jest…
  Written on wtorek, 12 sierpień 2014 20:26 in Blog Read 9066 times
 • Klauzula 20.1 FIDIC niezgodna z polskim prawem
  Na kanwie sporu o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXV C 647/11) Sąd wywiódł istotne wnioski odnośnie ważności klauzuli 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC warunkującej możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń przez wykonawcę. Mianowicie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11.07.2012 r. wydanego…
  Written on wtorek, 05 sierpień 2014 14:01 in Blog Read 8168 times

Klient kancelarii prawnej skierował do naszego radcy prawnego pytanie, czy jest zobowiązany do odbioru dostarczonego przez swojego kontrahenta dzieła, a jeżeli tak, to w jakim terminie dzieło powinien odebrać. Przedłożona przez klienta umowa nie zobowiązywała go w żaden sposób do odbioru dzieła, a tym bardziej nie wskazywała terminu, w którym dzieło powinno zostać odebrane. W zasadzie umowa nie normowała w żaden sposób zasad odbioru wykonanego dzieła.

Odpowiedzi na zadane pytanie można poszukiwać w przepisach art. 643 KC oraz art. 486 § 2 KC.

Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które wykonawca wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Treść cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że po stronie zamawiającego istnieje obowiązek odebrania dzieła. Obowiązek ten dotyczy jednakże jedynie działa, które wykonawca wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Oznacza to, że przedstawione do odbioru dzieło powinno być wykonane zgodnie z zawartą przez strony umową. W przypadku natomiast, gdy dzieło zostało wykonane w sposób nienależyty (sprzeczny z umową) zamawiający może odmówić dokonania odbioru. Powyższy pogląd został podzielony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 r., sygn. akt II CKN 53/98.

Odnosząc się do terminu odbioru wskazać należy, że odbiór dzieła powinien nastąpić niezwłocznie po zaofiarowaniu dzieła zamawiającemu, chyba że dłuższy termin wynika z umowy lub jest uzasadniony charakterem podlegającego odbiorowi dzieła. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru wykonawca może zarzucić zamawiającemu zwłokę (zwłoka wierzyciela). Zgodnie z art. 486 § 2 KC wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie. Jeżeli zamawiający odmawia dokonania odbioru, pomimo braku ku temu jakichkolwiek przeszkód to popada w zwłokę względem dłużnika. Konsekwencją takiego zachowania może być przyjęcie, że oddanie dzieła nastąpiło w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy (tak np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07.10.2010 r., sygn. akt IV CSK 173/10).

Nieprecyzyjnie sformułowane postanowienia umowne mogą rodzić szereg różnego wątpliwości i nieporozumień. Radcy prawni z naszej kancelarii prawnej świadczą profesjonalną pomoc prawną z zakresu sporządzania i weryfikowania umów.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII 

Polityka prywatności

Strona naszej kancelarii prawnej korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznaj się ze sposobem korzystania z plików cookies, a także ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych. Czy pozwolisz nam korzystać z plików cookies? Zapoznaj się z naszą