Blog

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08

Ostatnie wpisy na blogu kancelarii prawnej

 • Rezygnacja ostatniego członka zarządu
  Written by
  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r., wprowadzająca wiele uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym uregulowała sporną dotychczas kwestię, komu ostatni członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć rezygnację. Dotychczas na gruncie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt: III CZP 89/15, przyjmowano, że…
  Written on piątek, 01 marzec 2019 22:12 in Blog Be the first to comment! Read 280 times
 • Czym jest mobbing?
  Written by
  Prowadzę obecnie spór, którego przedmiotem jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, powstałą na skutek stosowania wobec pracownika mobbingu. Zmobilizowało mnie to do opublikowania kolejnego, choć krótkiego i bez zagłębiania się w konkretne szczegóły,  artykułu w kancelaryjnym blogu. Tym razem trochę o mobbingu. Pojęcie mobbingu, zdefiniowane w art. 94(3) Kodeksu pracy,…
  Written on wtorek, 06 październik 2015 21:44 in Blog Be the first to comment! Read 21528 times
 • Obowiązek odbioru dzieła
  Written by
  Klient kancelarii prawnej skierował do naszego radcy prawnego pytanie, czy jest zobowiązany do odbioru dostarczonego przez swojego kontrahenta dzieła, a jeżeli tak, to w jakim terminie dzieło powinien odebrać. Przedłożona przez klienta umowa nie zobowiązywała go w żaden sposób do odbioru dzieła, a tym bardziej nie wskazywała terminu, w którym…
  Written on piątek, 24 kwiecień 2015 13:56 in Blog Be the first to comment! Read 3063 times
 • Regulamin sklepu po nowemu
  Written by
  Wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w dotychczasowych regulaminach sklepów internetowych. Ze względu na stosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy przepisów dotychczasowych, sklepy internetowe powinny stosować dwa regulaminy, w zależności od…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Be the first to comment! Read 6796 times
 • Nowe prawo konsumenckie
  Written by
  W dniu 30 maja 2014 r. Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), której celem jest uporządkowanie dotychczasowej regulacji praw konsumenta, a także implementowanie unijnych dyrektyw regulujących zagadnienia obrotu konsumenckiego. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Be the first to comment! Read 2525 times
 • Wykonawca nie może uzależnić wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez inwestora
  Written by
  Dosyć często w praktyce strony umowy o roboty budowlane zastrzegają, że wypłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy nastąpi po wypłacie wynagrodzenia wykonawcy przez inwestora. Zastrzeżenie takie, zgodnie jednoznaczną z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.07.2007 r. (sygn. aktI Aca 817/06), należy uznać za nieważne. Teza powołanego wyroku stanowi bowiem,…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Be the first to comment! Read 8614 times
 • Kara umowna za zwłokę a kara z tytułu odstąpienia od umowy
  Written by
  Kara umowna pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jest to powszechnie stosowany w obrocie prawnym środek dyscyplinujący dłużnika. Jednocześnie stanowi ona dogodną dla wierzyciela forma naprawienia szkody, który zostaje w ten sposób zwolniony z obowiązku wykazania jej wysokości. W obrocie prawnym kara umowna zastrzegana jest…
  Written on wtorek, 12 sierpień 2014 20:26 in Blog Be the first to comment! Read 7481 times
 • Klauzula 20.1 FIDIC niezgodna z polskim prawem
  Written by
  Na kanwie sporu o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXV C 647/11) Sąd wywiódł istotne wnioski odnośnie ważności klauzuli 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC warunkującej możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń przez wykonawcę. Mianowicie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11.07.2012 r. wydanego…
  Written on wtorek, 05 sierpień 2014 14:01 in Blog Be the first to comment! Read 6852 times

W dniu 30 maja 2014 r. Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), której celem jest uporządkowanie dotychczasowej regulacji praw konsumenta, a także implementowanie unijnych dyrektyw regulujących zagadnienia obrotu konsumenckiego.

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:
1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Ustawa nie ma zastosowania m.in. do umów przeniesienia własności nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych, usług finansowych czy umów o imprezę turystyczną. Minimalna wartość transakcji, od której będą obowiązywać przepisy ustawy to 50 zł.

Nowe prawo konsumenckie wprowadza rozbudowany katalog obowiązków informacyjnych, nakładając na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania w sposób jasny i zrozumiały m.in. o cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących, łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę czy procedurze rozpatrywania reklamacji. Obowiązek informacyjny nie dotyczy jednak drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

Dodatkowe obowiązki informacyjne nałożono na przedsiębiorców w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Dotyczą one przede wszystkim przesłanek, sposobu złożenia i skutków konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

Okres uprawiający konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny został wydłużony do 14 dni. Ustawa wyraźnie wskazuje, od którego momentu termin ten powinien być liczony (od objęcia rzeczy w posiadanie lub zawarcia umowy). Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym taka informacja powinna zostać przekazana konsumentowi. Ustawa określa szereg przypadków, gdy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, co odnosi się przede wszystkim do umów sprzedaży towarów, których oryginalne opakowanie nie może zostać odtworzone po ich otwarciu. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Ustawa znosi odrębny reżim odpowiedzialności sprzedawcy w umowach konsumenckich (tzw. odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową), wprowadzając stosowne postanowienia do przepisów o rękojmi za wady zawartych w kodeksie cywilnym. W ten sposób ujednolicono reżim odpowiedzialności za wady towaru. Przepisy o rękojmi w nowym brzmieniu zawierają jednak szereg uregulowań szczególnych mających zastosowanie wyłącznie w umowach zawartych z konsumentem. Dotyczy to w szczególności uprawnień konsumenta, który będzie mógł w znacznie szerszym zakresie domagać się wymiany towaru na nowy. Wydłużony został również okres domniemania wadliwości przedmiotu sprzedaży z 6 miesięcy do roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

linia

Skontaktuj się z kancelarią:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 504 798 106
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII